De Hebreeuwse Swastika en Middernachtszon

  Nederlands   English

Een artikel over de Hebreeuwse Swastika en Middernachtszon, in de vorm van een open brief, later aan enkele Joodse stichtingen gestuurd

Zaterdag 28 april 2007.

Bij mijn weten bestaan heden nog geen heilige Hebreeuws-Joodse tegenhangers van de krachtigste ten kwade aangewende symbolen van de 20e eeuw, het (rechtsdraaiende) hakenkruis en de 'Zwarte Zon' die de vloer siert van de 'Obergruppenführersaal' van de Wevelsburg van de eertijdse SS, nabij Paderborn, Duitsland.

Het hakenkruis (links- en rechtsdraaiend) is een oersymbool dat bij vele vroegere volkeren in zwang was. Het verbeeldt ondermeer de kosmische, alsook de menselijke kundalinikracht. Hierover aanstonds meer.
De 'Zwarte Zon' is minder bekend. Prof. dr. Herman Wirth (1885 - 1981) toonde aan dat de oude Merovingische volkeren het symbool kenden. Het verbeeldt de macrokosmische en kosmische kundalini. Het lijkt op een 12-voudig herhaalde sig-rune.

Enkele Hebreeuwse letters, met name

de aleph

( a )

-

( getalswaarde 1 )

de waw

( w, o )

-

( getalswaarde 6 )

de jod

( i )

-

( getalswaarde 10 )

de lamed

( l )

-

( getalswaarde 30 )

de mem

( m )

-

 

( getalswaarde 40 )

en de shin

( sh )

-

( getalswaarde 300 )

lenen zich ervoor om een karakteristiek Hebreeuws hakenkruis en dito Middernachtszon (en -maan) te ontwerpen. Waarvan hier enkele voorbeelden.
(Zie verderop, I: afbeeldingen van kruis en zon;
 Zie verderop, II: de daarin gebruikte woorden.)

'Tekens en symbolen oefenen op de mensenziel een enorme invloed uit, - omdat ze in laatste instantie de geheimen symboliseren die aan het ontstaan van de wereld ten grondslag liggen. Opgehangen of opgesteld in een sacrale ruimte, een ruimte alwaar over deze geheimen en aanverwante zaken wordt gesproken, werken ze anders uit als in een profane ruimte. In het eerste geval werken die tekens en symbolen belevendigend en helend op de mens uit, in het tweede geval ziekmakend, zij het doorgaans onbewust en op de lange duur. In het eerste geval mobiliseren ze ongemerkt 's mens levenskracht en bevorderen ze geestelijke harmonie, in het tweede geval ruineren ze langzaam en ongemerkt 's mens stofwisselingsorganen en brengen ze zijn gevoelsleven uit evenwicht. '

Rudolf Steiner : 'Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole' 
Bibl. nr. 101 ; Dornach 1987 ; p. 192

In het licht van deze uitspraak van de Oostenrijkse filosoof R. Steiner (1861 - 1925), een tijdgenoot en opposant van Hitler, geeft de bovenmaatse aanwending van enkele van 's werelds opmerkelijkste symbolen door de Nazi's te denken.

Achteraf gezien lijkt het waarschijnlijk dat zonder deze en andere occulte symbolen Nazi-Duitsland minder indruk zou hebben gemaakt en wellicht zijn verderfelijke dominantie niet zou hebben verworven. Mede in het licht hiervan werd Lenie Riefenstahls film 'Triumph des Willens' na 1945 voor vertoning verboden.

Het is indenkbaar dat, ter zuivere aanwending - overeenkomstig de strekking van het vermelde citaat -, een heilige Hebreeuws-Joodse variant van enkele van 's werelds opmerkelijkste symbolen zijn zin en betekenis kan hebben. En kracht kan doen.

Hopelijk kan men met deze ontwerpen iets goeds uitrichten.

I: Afbeeldingen van kruis en zon

De Hebreeuwse Swastika in zijn eenvoudigste vorm

1. De Hebreeuwse Swastika in zijn eenvoudigste vorm
De letter waw (haak)  
Het woord waw (haak)    

Hebreeuwse Swastika

2. Hebreeuwse Swastika

Hebreeuwse Swastika met magisch Hebreeuws lettervierkant

3. Hebreeuwse Swastika

Hebreeuws Levensvierkant

4. Hebreeuws Levensvierkant

Hebreeuwse Swastika

5. Hebreeuwse Swastika

Hebreeuwse Zon, tegenhanger van de Zwarte Zon der Nazi's

6. Hebreeuwse Zon
Tegenhanger van de Zwarte Zon der Nazi's.

Hebreeuwse Zon, tegenhanger van de Zwarte Zon der Nazi's

7. Hebreeuwse Zon
Tegenhanger van de Zwarte Zon der Nazi's.

Hebreeuwse Maan

8. Hebreeuwse Maan

De Swastika, het hakenkruis, verbeeldt, zoals gezegd, - in welke vorm dan ook, linksdraaiend of rechtsdraaiend -, in de eerste plaats 'het menselijke slangenvuur', 'de innerlijke kundalinikracht', door middel waarvan zich de chakra's laten ontwikkelen tot spirituele zintuigorganen. Dit ter verwerving van 'eerstehands kennis van de ziele- en geesteswereld'.
Dat betreft een drievoudige kennis; een drievoudig vermogen:

1. Imaginatief vermogen; het vermogen van de helderziendheid.
2. Inspiratief vermogen; het vermogen van de helderhorendheid.
3. Intuïtief vermogen; het vermogen om zich met allen en alles één te voelen.

Voorts verbeeldt de Swastika het stuitchakra en de bijbehorende geslachtskracht. Vanuit dat chakra (mûlâdhâra) manifesteert zich genoemde kundalinikracht. (Dit overigens niet vóór vanuit het 'gereinigde' hart die kracht te hebben vernieuwd.)

Na de ontwikkeling van genoemde vermogens is voor de mens 'van goede wil' een 'evolutiesprong' mogelijk: hij kan in Christus 'een nieuw mens' worden.
Dit betreft een verhoging en uitbreiding van wat in de esoterische tradities 'de grote inwijding' wordt genoemd.
Die evolutiesprong is te ondernemen door Christus na te volgen in Zijn Kruisdood op Golgotha, de Hoofdschedelplaats (het kruimchakra sahasrâra) en bijbehorende Opstanding, en Zijn Hemelvaart.

Eén en ander wordt verbeeld door respectievelijk 'het Rozenkruis' en 'het vernieuwde Taokruis'. (Onderstaande prenten 9 en 10).

Poolsprong, Christus' Kruisdood

9. Poolsprong
Christus' Kruisdood

Poolsprong, Christus' Hemelvaart

10. Poolsprong
Christus' Hemelvaart

II: Gebruikte woorden

=

waw, zesde letter van het Hebreeuwse alfabet.

 
  

=

waw (voluit geschreven) = haak (- voegwoord ‘en’). De woning van God is omkleed met haken. Het zijn de mensen ‘van goede wil’ die deze haken vormen; onder andere in de gedaante van het wereldkruis, het hakenkruis.

 
  

=

David = geliefde (- David).
David was Israëls eerste koning ‘naar Gods hart’, van wie de Messias stamt.
  , uitgesproken als ‘doed’, betekent ‘oom’. In een vroegere wereld golden bepaalde familiaire liefdesbetrekkingen als zinvol.

 
  

=

Shemesh = zon (- dienaar).
Shomeish = dienst doen.
De zon dient, doet zijn werk, opdat wij, mensen, ‘vrij kunnen zijn’.
 

 
 

=

Shem = maan (- zoon van Noach).
Stamvader van de Semieten, - onder ‘de nieuwe zon’, na de zondvloed.

 
 

=

Shesh = zes (- linnen - marmer).
De eindtijdperioden, getypeerd door het getal 6: 6, 66, 666, 6666, enz., zullen
komen. Het staat vast als marmer. Wat ze brengen is deels nog verhuld, als in
linnen.

 
  

=

Leejl = nacht (- boze geest).
Doordat op aarde het uiterlijke is gaan overheersen is Leejl =    geworden tot Lulu en Lilith =            = ‘swerelds oermanen; naast Eva echtgenoten van Adam.

De Zwarte Zon der Nazi's

Voor de volledigheid en ter vergelijking met het hier naar voren gebrachte volgen hier nog twee weergaven van de Zwarte Zon der Nazi's.

De vloer van de 'Obergruppenführersaal' van de Wevelsburg der Nazi's

De vloer van de 'Obergruppenführersaal' van de Wevelsburg der Nazi's

De Zwarte Zon der Nazi's

De Zwarte Zon der Nazi's

Zie dus voor de tegenhanger van de Zwarte Zon der Nazi's zowel de zwarte (figuur 6) als gele (figuur 7) ronde Shemesh zon.

Onderstaande tekst (in briefvorm; het betreft een open brief aan zeven Joodse stichtingen)
is een vervolg op het artikel De Hebreeuwse Swastika

Geachte heer/mevrouw,

Via Internet schreef ik zaterdag 28 april jl. een artikel - in de vorm van een open brief - over een Hebreeuws-Joodse aangelegenheid, met een serie afbeeldingen. (Zie hierboven).
Het schrijven betrof de introductie van een Hebreeuws-Joodse Swastika en Middernachtszon, en besloot met de wens dat de lezer van de brief er wat goeds mee zou kunnen en willen uitrichten.

Deze vervolgtekst introduceert:

Een krachtiger versie van de Middernachtszon, in meerdere varianten, gebaseerd op het wezen van de Shamir, de worm die (parallel aan de arbeid van bouwheer Hiram Abiff) voor koning Salomo 'de Eerste Tempel des Heren' bouwde. Zie bijlage A.

Illustraties van een mogelijke aanwending van die zon m.b.t. het komen van de bouw van 'de Derde Tempel des Heren'. Zie bijlage B.

Dit gedeelte bespreekt één en ander. Niet zozeer de beeldelementen van de ontwerpen - voor de goede verstaander spreken die voor zich; hij kan zien welke geheimen er in versleutelt liggen -, naar de context ervan.
Dit aan te vangen met enkele opmerkingen over Israëls Verbondsark en te besluiten met een korte levenservaring die de aanleiding schetst, met daarachter - geheel onuitgesproken - de te raden redenen, waaróm ik u schrijf.

Van de Aroon, de 'kist van licht', de Ark van het Verbond, leert het Oude Testament:
Zij was een goud overtrokken acaciahouten kist, met op haar puur gouden deksel twee naar elkaar toe gebogen cherubs, en met daarin 'het grote geheim' (volgens Paulus: Mozes' Tafels der Wet, Aärons staf die had gebloeid en een kruikje met manna). Zij mat 2,5 x 1,5 x 1,5 el (5 x 3 x 3 halve el) en stond in het midden van het Heilige der Heilige van Mozes' tabernakel en Salomo's tempel te Jeruzalem, een ruimte van 20 x 20 x 20 el.
Tot zij - de Aroon - 'verdween'.

Deze dingen zijn bekend.
De Talmud voegt hieraan iets opmerkelijks toe: de afstanden van de Aroon tot de wanden van het Heilige der Heilige bedroegen overal 10 el. Wat zeggen wil dat de Ark geen fysieke ruimte in beslag nam; althans niet uiteindelijk.
Het lijkt erop dat haar - onduidelijke - verdwijning vlak vóór 'de Babylonische Ballingschap' hiermee in verband staat. De Ark is indertijd stellig niet verdwenen, maar 'getransfigureerd', opgegaan in een 'hoger' bestaan, - getuige Apocalyps 12:19: 'En de tempel Gods die in de hemel is, ging open en de Aroon werd zichtbaar. En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel' (als vanouds soms).

Om de Aroon uit handen van onbevoegden te houden kon zij in twee werelden bestaan; - via een proces van verlies van fysieke dimensies, respectievelijk diepte, breedte, lengte, en winst van spirituele dimensies, respectievelijk imaginatief-, inspiratief- en intuïtief bestaan.
Over de eerste fase van dat proces m.b.t. de Aroon, verlies van diepte en winst van de 'imaginatieve dimensie'; de zogenaamde 'vlakke Ark', publiceerde ik. Zie de referentie verderop.
(Het hier aangestipte proces wordt in alle religies en geesteswetenschappelijke stromingen uitvoerig besproken, met name waar het de mens als tempel van de geest betreft, maar ook anderszins).

Ingevoegde pagina uit De Alchemische Bruiloft ontcijferd

(Pagina 41 ev., met name pagina 78, 80, waar 'de Levensboom' met onderstaande schets wordt vergeleken, een afbeelding van 'de vlakke Aroon'.)

Pagina 83, figuur 15, uit De Alchemische Bruiloft ontcijferd

Pagina 83, figuur 15.

Het magische 19-hexagram dat de getallen 1 t/m 19 gebruikt, in de setting van een leeg 37-hexagram.
De magische som 38 wordt 15 keer opgeleverd, 5 keer in drie richtingen.

De getallen per trio of kwartet met elkaar verbonden, leveren, zoals gezegd, het patroon op van de Levensboom.*1

De magische som 38
   = 10 + 12 + 16
   = 13 + 4 + 2 + 19
   = 10 + 13 + 15
   = 15 + 14 + 9
   enz. (wordt 15 keer opgeleverd)

*1 Patroon van de Levensboom:

Patroon van de Levensboom

Figuur 15 toont het magische 19-hexagram, in een leeg 37-hexagram, met daarop, in plaats van de ene Bethesda-engel, twee engelen, met daarachter een zon die een pentagram omvat waarvan 7x7 stralen uitgaan.

De illustratie stelt in de eerste plaats zo volledig mogelijk het bad Bethesda voor. De twee engelen zijn op te vatten als in wezen één androgyn engelpaar en de zon is de Christuszon met de geneeskracht van de Heilige Zevengeest.

Maar de afbeelding is zo gemaakt dat er meer over te zeggen valt. Ze is zo gemaakt dat het magische 19-hexagram met de overige beeldelementen ook is te duiden als de beroemde ark van het verbond, waarvan onder meer sprake is in Exodus 25:10-22. Die ark was een kist van acaciahout, 2,5 el lang en 1,5 el breed en 1,5 el hoog. In halve ellen uitgedrukt is dat: 5 halve el lang en 3 halve el breed en diep. Deze maten corresponderen precies met de maten van het magische 19-hexagram, dat 5 velden hoog is en links- en rechtsboven 3 velden breed.

Schema van de Ark van het Verbond

Zoals de verbondsark als ruimtevorm de genoemde maten bezit, zo bezit het 19-hexagram die in het platte vlak. Hierbij is het belangwekkend om op te merken dat in de Talmud Bavli en bij F. Weinreb wordt gezegd dat de verbondsark in het 20 x 20 x 20 el metende allerheiligste van de tempel stond opgesteld en tot de zijwanden een ruimte van 10 el vrij liet. Waaruit voortvloeit dat die ark plat was en dus in feite toch geen ruimtevorm was!

Op het deksel van de ark bevonden zich, volgens Exodus 25:18-20, twee cherubs (engelen) naar elkaar toegewend. E. Bock meldt, dat volgens Die Sagen der Juden, dl. 1, boven de ark de geest van de komende Messias, van Christus, zweefde, waarvan zoals bekend de heilige zevengeest uitgaat. Volgens Hebreeën 9:4-5 bevonden zich in de verbondsark: de staf van Aaron die gebloeid had, de kruik met manna uit de woestijn en de tafelen der wet.

Het geometrische patroon van het magische 19-hexagram laat zich niet slechts moeiteloos gelijkstellen aan de kabbalistische Levensboom, maar óók aan die staf, dat manna en die tafelen. De joodse overlevering merkt die staf aan als een loot van de Levensboom. R. Steiner meldt dat van oudsher het Taokruis met de driehoek - een deel van het geometrische patroon van het 19-hexagram - het symbool is voor het manas oftewel het manna. Terwijl de wetstafelen later ook wel werden gezien als een wetsrol die, half uitgerold, het beeld geeft van de lemniscaat, eveneens een deel van het geometrisch patroon van het 19-hexagram. Al met al toont deze illustratie van Bethesda dat het bad, zoals het in dit opstel is besproken, een Nieuw-Testamentische metamorfose is van de heilige verbondsark uit het Oude Testament, als zijnde hét attribuut dat God en mens verbindt.

(Nb. Magische hexagram(men): krachtiger magisch dan magische vierkanten!)

[Einde ingevoegde pagina]

De Aroon, zo wordt in de Mischna geleerd, is de voorwaarde voor het komen van 'de Tempel des Heren', Mishkan,    , de Hebreeuws-Joodse oermoskee, op zich weer voorwaarde voor het komen van de Messias.
En opdat deze kan en zal komen, zo is de verwachting van vele Joden, dient de reeds twee maal verwoeste Mishkan opnieuw te worden gebouwd. Op de Moria, de Tempelberg; eventueel zonder fysiek presente Aroon, want die stond ook al niet in 'de Tweede Tempel', en is heden louter spiritueel present in de harten van 'de mensen van goede wil'.

Heden staat echter op de Moria de Islamitische Gouden Koepelmoskee. In zijn volle glorie fysiek present. En als zodanig staat hij daar, naar het schijnt, de (bouw van de) 'Derde Tempel' in de weg.
Maar is dat zo?

Kan het niet zó zijn dat wereld- en mensheidsomstandigheden, met name de huidige omstandigheden op de Moria, iets tonen van een nieuwe richtlijn hóe de 'Derde Tempel' gebouwd moet worden? Een richtlijn die nauwelijks extra fysieke ruimte vergt en waarmee men direct aan de slag kan?
Tonen de resten van de Klaagmuur, met zijn ene hoek, Hakotel hama 'aravi, , niet een zogenaamd verslapen 'openbaar geheim'?
Oftewel: toont die muur niet dat de derde Mishkan een fysiek tweedimensionale tempel moet zijn - louter hoog en breed -, welks derde ruimtedimensie - de diepte - wordt vervangen door een nieuwe, eigentijdse vorm van imaginatief bestaan? Een bestaan dat bijvoorbeeld kan worden aangevangen met de restauratie van de muur tot 'de Stenen Titelpagina van een Hernieuwd Verbond met de Heer'?

De opgeworpen vraag laat zich keer op keer anders stellen; ook als volgt: toont de Klaagmuur niet een tussenstation te zijn in het proces van fysieke dimensievermindering (transfiguratie), dat de Aroon indertijd versneld en helemaal onderging?
Lezers van deze brief zullen begrijpen dat de schrijver ervan de door hem opgeworpen vraag zélf bevestigend beantwoordt, en hoopt dat anderen - de lezers - dat ook zullen doen, - de redelijkheid van zo'n bevestiging inziend, of op z'n minst overwegend. Zijn ontwerpen - uit de bijlagen A en B - willen een bescheiden bijdrage leveren aan genoemde restauratie.

In die ontwerpen speelt het begrip 'Shamir' een hoofdrol.

Als monogram:

Monogram

Hij is de aanvankelijk door de Zeegod en Asmodeus-demon behoede 'worm van radioactieve creatie' die, 'naast' bouwheer Hiram Abiff, koning Salomo hielp met de bouw van de 'Eerste Tempel des Heren'.
Maar, zoals gezegd, op de theorie achter het vormaspect van mijn ontwerpen en op de Shamirlegenden ga ik hier niet in (hoewel juist de Shamir een hoofdrol speelt bij de spirituele, op fysieke dimensievermindering berustende aspecten van alle tempelbouw).
Wel houd ik mij aanbevolen om over deze zaak mondeling met u van gedachten te wisselen. Alsook over de fundamentele kwestie van de fysieke aanwezigheid van de Rotskoepelmoskee op de Moria, al dan niet noodzakelijk.

Tot slot het aangekondigde getuigenis van een hier ter zake doende levenservaring.

1958 / 1959 Een halve eeuw terug

Ik zit op de Hoge School
voor Beeldende Kunsten
te Rotterdam.
De grote oorlog
tussen werelddelen,
nog niet lang geleden
afgelopen, hangt nog
in de stad zonder hart.

Portretteren gaat mij makkelijk af.
Maar van kalligrafie
maak ik niets:
de oude mandarijn in mij is letters zat.
Het schrift van mijn klasgenoten
schijnt schoon.

Dan heb ik een dagdroom:
over krap 50 jaar
schrijf ik een weergaloos teken,
waarbij bloemen verbleken, -
een symbool dat opzien baart,
beroering wekt, en bij wijze van spreken
radioactief straalt:

de Zon te Middernacht,
de Zwarte Zon der Joden.
Die droom
is vandaag letterlijk uitgekomen.

MN. / HW. zondag 6 mei 2007

Een halve eeuw terug, Middernachtszon

Klaagmuur
(vers achteraf)

Het levensteken,
net geschreven, en ineens
boven mijn kunnen uit perfect,
vormt onverwacht en niet expres,
de scherpe letter
waar ik als scholier van droomde,
vijftig jaar geleden:

De Middernachtszon van de Joden,
de Shamirswastika, toen onbegrepen,
en vandaag ontdekt; geopenbaard.
Hij schoof van tafel en kwam terecht
op een enorme prent
van Israëls Klaagmuur.
Een vlakke tempel scheen ontstaan,
uit een langdurig vagevuur
onder de maan.

Op 14 mei verstuurde ik de prent
naar zeven Joodse stichtingen,
ruim vóór de laatste lichtingen.
En 15 mei 2007, hedenmorgen,
moet zij zijn bezorgd.
Dan lees ik in de krant dat
juist vandaag
de muur die van Herodes' tempel rest,
weer 40 jaar in Joodse handen is.

Dat wist ik niet.
Ik sta perplex.
De exemplaren van de zwarte letter
nog in mijn bezit verknisperen
door vuur en bliksem,
en worden louter licht.

Bijlage A

Krachtiger versie(s) van de Middernachtszon, in uiteenlopende varianten, gebaseerd op het wezen van de Shamir. Elf ontwerpen.
Het negende ontwerp correspondeert met de slotverzen van mijn handgeschreven brief. Dat ontwerp vormde de aanleiding van het schrijven van die brief. Het eerste vers is bij dat negende ontwerp weer toegevoegd.

Middernachtszon

1.

Middernachtszon

2.

Middernachtszon

3.

Middernachtszon

4.

Middernachtszon

5.

De worm Shamir die de tempel bouwt

6. De worm Shamir die de tempel bouwt

Middernachtszon

7.

Middernachtszon

8.

De Joodse Zon te Middernacht

9. Shamir

   

De Joodse Zon te Middernacht.

Een halve eeuw terug

Wij herhalen bij deze prent het gedicht 1958 / 1959 nog een keer. Dit omdat, zoals aangegeven, het vers bij deze prent hoort. (Bij de eerste prent van bijlage A).

Ik zit op de Hoge School
voor Beeldende Kunsten
te Rotterdam.
De grote oorlog
tussen werelddelen,
nog niet lang geleden
afgelopen, hangt nog
in de stad zonder hart.

Portretteren gaat mij makkelijk af.
Maar van kalligrafie
maak ik niets:
de oude mandarijn in mij is letters zat.
Het schrift van mijn klasgenoten
schijnt schoon.

Dan heb ik een dagdroom:
over krap 50 jaar
schrijf ik een weergaloos teken,
waarbij bloemen verbleken, -
een symbool dat opzien baart,
beroering wekt, en bij wijze van spreken
radioactief straalt:

de Zon te Middernacht,
de Zwarte Zon der Joden.
Die droom
is vandaag letterlijk uitgekomen.

MN. / HW. zondag 6 mei 2007

De Zon te Middernacht

10.

De Zon te Middernacht

11.

Bijlage B

Illustraties van een mogelijke aanwending van de ontwerpen van een Hebreeuws-Joodse Middernachtszon, in zijn krachtigste vormen:

Vier afbeeldingen van de Klaagmuur met zo'n zon. Op de derde afbeelding wordt die zon omgeven door vleugels. Die zijn ontleend aan de voorstelling 'Die Gastfreundschaft Abrahams', uit de Leipzig Haggadah, 1740.

De vleugels zijn ingevoegd vanwege 'de hoek' in de Klaagmuur. Het Joodse woord voor hoek, konof,   , beduidt immers drieërlei:

a) vleugel
b) (dimensie)hoek
c) inzamelen

Klaagmuur met Middernachtszon

1.

Klaagmuur met Middernachtszon

2.

'De vleugels uit Die Gastfreundschaft Abrahams, op de Klaagmuur met een Middernachtszon

3.

Klaagmuur met Middernachtszon

4.

Slotopmerking

Dit artikel met bijlagen is (in briefvorm dus) verstuurd aan:

Epiloog

Hier volgen nog enkele voorbeelden van een aanzet hoe de Joodse Klaagmuur als een tweedimensionale tempel (Mishkan) kan functioneren. (Onderstaande afbeeldingen A t/m F).

Afbeelding A spreekt tegenover het voorafgaand artikel en de voorafgaande brief voor zichzelf.

De afbeeldinfgen B en C introduceren op de Klaagmuur een op de letter Shin gebaseerde kandelaar (Menorah), onder de aandacht gebracht door 'de Messias van Morgen', die ten hemel wijst en de verdrukte vertroost.

Afbeelding D toont de in die Messias herrezen onverderfelijke toekomstmens. Dit in de vorm van een gekruisigde Androgyn. Zijn kruisiging impliceert zijn geboorte (in de tweedimensionale tempel).
De afbeeldingen E en F tonen de Klaagmuur als tempel naar 'een andere wereld', als een 'doorgang'.
Afbeelding E behelst Shemoth (Exodus) 14:19, 20, 21.

SHEMOTH 14

19

De engel van God, die het leger van Jisraël voor was gegaan, trok weg van daar en ging achter hen aan.
De wolkzuil trok weg van hun front en ging achter hen staan.

20

Ze kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Jisraël; daar was bewolking en duisternis en hier verlichte ze de nacht. De één kon niet bij de ander komen, heel de nacht.

21

Toen strekte Moshé zijn hand uit over de zee en de Eeuwige liet de zee leeglopen door een de hele nacht aanhoudende sterke oosterwind, waardoor Hij de zee drooglegde en het water gekliefd werd.

In het Hebreeuws bestaat elk van de drie verzen uit 72 letters. Deze tekst levert, als vers 20 van links naar rechts wordt geschreven (in plaats van van rechts naar links, zoals de verzen 19 en 21), de 72 namen van God, de zogeheten Shem hamforesh, Gods 'volledige naam'. Daartoe leze men die tekst dan van boven naar beneden met de aanvullende termen 'jah' of 'el'. Als een soort kruiswoordpuzzelpatroon. De tekst is beroemd. Mozes spleet er de Rode zee mee, in zekere zin is dat de zee van de tijd, de zee van de wijsheid (de Jom Soeph).

Afbeelding F brengt afbeelding E op meer figuratieve wijze in beeld.

Joodse Klaagmuur

A.

Joodse Klaagmuur met een op de letter Shin gebaseerde kandelaar (Menorah)

B.

Joodse Klaagmuur met een op de letter Shin gebaseerde kandelaar (Menorah)

C.

De in de 'Messias van Morgen' herrezen onverderfelijke toekomstmens

D.

De Joodse Klaagmuur met daarop Shemoth (Exodus)

E.

De Joodse Klaagmuur als tempel naar 'een andere wereld'

F.