Toelichting op de film Formatorium Accousticum Vitum

Een film over het mobiliseren van het Strader Hoofdapparaat van Rudolf Steiner en een mogelijke reactie daarop vanuit de hemelwereld. Zijnde een getuigenis van licht in het gewaad van Mammoms nachtcultuur

Film - Formatorium Accousticum Vitum   Titel : Formatorium Accousticum Vitum
  Subtitel : Het mobiliseren van het Strader Hoofdapparaat van Rudolf Steiner
  Producent : Imagilogos
  Speelduur : 93 minuten
  Taal : Nederlands
  Ondertiteling : Nederlands / Engels / Duits
  Première : 21-12-2012
  Beschikbaar op medium : Internet
  Illustraties uit de film : Bekijk Illustraties

Samenvatting uit 'De Geheime Leer', de eerste pagina’s van afdeling VIII, 'De Komende Kracht', van Helena Petrovna Blavatsky:

Strader machine en bijzet apparaten

Wij stellen dat geluid een grote occulte kracht is. Het is mogelijk om een vorm van geluid voort te brengen, die een Egyptische piramide in de lucht verheft, die uit wat dood is, leven wekt, en — anderszins — in wat leeft de dood brengt. En dat laatste grootschalig. De kracht van zulk een geluid overtreft de ons bekende natuurkrachten en energievormen.

Zo werkten de eertijdse motoren van John Worrell Keely1 op een dergelijk geluid, zij het incidenteel en zonder de mogelijkheid tot (re)productie. Wij menen dat dat laatste een zegen is (geweest). Keely stond namelijk op het punt om één van de grootste geheimen van het heelal te ontsluieren:

het geheim hoe in de dode materie met behulp van geluid levenskracht kan worden ingevoegd, groeikracht, die daarin tot drijfkracht wordt omgezet. Keely bezat bij toeval een lichaamsconstitutie waardoor in zijn stofwisseling die invoeging en omzetting zich (automatisch) voltrok, en door hem op apparatuur kon worden overgedragen; zij het tijdelijk.

Het merendeel van de geestelijke wereld, de meeste engelen van het lot, bewerkten dat Keely zijn eigen begaafdheid niet begreep en dat hij anderen niet bij zijn techniek kon betrekken.

De mening van de geestelijke wereld was en is dat Keelys geheim op een vreselijke wijze kan worden misbruikt en dat de mens te egoïstisch is, en nog lange tijd te egoïstisch zal blijven, om dat geheim op aarde bekend te doen worden.

Keely kwam derhalve bij de uitleg van de grondslag van zijn apparaten niet veel verder dan de volgende, theosofisch-correcte verklaring: "Ieder object, dood of levend, rond of kubisch, bezit een zogenaamd neutraal etherisch middelpunt, een soort ruimteloos geestvonkatoom. Bij de mens heet dat middelpunt ‘de lotus of Roos van de Ziel’; bij alle andere objecten heet dat punt ‘het Layapunt’ of ‘het centrale zog’. Vermag men enig geluid op dat zog af te stemmen, dan vormt het een poort voor ’s werelds etherkracht. En aldus wordt het zog verplaatst. Die verplaatsing noopt het bijbehorende fysieke object tot een analoge verplaatsing, ook al weegt het tonnen". Tot zover Helena Petrovna Blavatsky.

Hieraan voegde Rudolf Steiner toe (vrij weergegeven uit verschillende voordrachten):

De mens is heden (vanaf 1841 - 1879)2 op een punt van zijn ontwikkeling aangeland om puur op basis van logica en rationele geesteswetenschap, zonder het spiekbriefje van onverdienstelijke, overerfde helderziendheid en religieuze druk, te komen tot God en het ‘goede’.

En dit vooral ook op technisch-sociaal terrein. ZÓ zal hij de mentaal keuzevrije mens worden waartoe hij vanaf de Paradijstijd was voorbestemd. En aldus dringt meer en meer de vraag zich op: hoe zal de moderne mens kiezen?

Zal hij tégen God en het ‘goede’ kiezen en blijvend een onrechtvaardige sociale orde handhaven, gestut door een materialistische, milieubelastende techniek, gebaseerd op logica zónder moraal?

Strader Hoofdapparaat in functie

Óf zal hij vóór God en het ‘goede’ kiezen en overgaan tot een rechtvaardige sociale orde, waardoor hem een — door de hemel vergund — 'zijn verstand verhelderend' licht opgaan hoe te komen tot een milieuheiligende ethertechniek? Een techniek echter die bij terugval in immoraliteit mens en natuur zal verwoesten!

’s Mens morele en geesteswetenschappelijke progressie bleef en blijft achter bij wat in de wereld van de geest werd gehoopt. Tot zover Rudolf Steiner.

Strader neven apparaat

In de loop van zijn leven leek Rudolf Steiner te bewijzen dat (om voornoemde reden) de wereld van de geest, met betrekking tot ’s mens mentale verlichting om tot ethertechniek te komen, een tussenweg bewandelde.

Hijzelf, noch een ander, vermocht een ethermotor te (laten) bouwen. Hij, noch een ander, raadde en/of verklaarde Keelys geheim. Wel schreef Rudolf Steiner een mysteriedrama waarin die motor ter sprake komt en ontwierp hij bijbehorende toneelattributen die naar die motor wijzen; (ons inziens) in de vorm van zogenaamde letters uit de Akasha Kroniek, het geheugen van de natuur.

Betreffende attributen zijn immobiel. Niettemin zijn ze te mobiliseren. En wel in spirituele zin, in de wereld van de vierde en vooral de vijfde dimensie. In stoffelijk bestek betreft dat de wereld van beeld en geluid, van imaginatie en logos (woord/toon).

De initiatiefgroep Imagilogos introduceert die mobilisering en een mogelijke reactie daarop vanuit de hemelwereld. Eén en ander aan de hand van de film Formatorium Accousticum Vitum.

Over de film

Zijnde een getuigenis van licht in het gewaad van Mammoms nachtcultuur.

De film toont en bespreekt hoe Keelys eerder genoemde zog-theorie, en de in hogere dimensiesferen verheven Strader toneelattributen, met elkaar samenhangen. Met name daarvan het hoofdattribuut, ons inziens een inverse van Rudolf Steiners voorstelling van het komende Nieuwe Jeruzalem.

Magisch hexagram met Levensboompatroon

Daarmee wordt in één adem getoond en besproken hoe die samenhang spoort met een stuk kalenderkunde, die aanvangt met de 38-jaarperiode van de genoemde jaren 1841 - 1879, precies de duur van 2 Metoncycly.3 Dat betreft een periode die vanaf haar begin, vanaf 1841, 361 = 192 jaren doorloopt tot het jaar 2202; precies 19 Metoncycly, evenveel cycly als één zo’n cyclus jaren telt!

Halfweg die periode ligt een korte tijd van 19 (= 0.5 x 38) jaar, precies 1 Metoncyclus, die op 21-12-2012 is gestart en duurt tot 2031. Op het scharnierpunt van die korte tijd blijkt het eerste deel van de 361-jaarperiode licht te werpen op het tweede deel ervan.

Strokensom: C = 38 = 2 x 19
Totale som: S = 190 = 5 x 38

Deze zaken lopen parallel met wat de Mayakalenderkunde over 2012 meldt. We stippen ze aan omdat het wezen van de tijd annex is met de ethernatuur der dingen, zoals de ruimte dat is met de fysieke natuur der dingen; en omdat het Strader hoofdapparaat, op zich en in zijn functioneren, 19-voudig gestructureerd blijkt te zijn.

Hoe dan ook: een nieuwe era is gestart, vooreerst als een reflectie op voorbije eeuwen; dat die ons sociale rechtvaardigheid en een nieuwe, leven-heiligende techniek mag brengen.

EDN — I JCH M — PSSR

Sleutel

Dit is de sleutel tot het mobiliseren van het Strader hoofdapparaat4 zijnde een getuigenis van licht in het gewaad van Mammons nachtcultuur:

Het ruimtelijk apparaat vormt een 19-voudige omstulping (annex aan de Metoncyclus) van Rudolf Steiners half-ruimtelijk 19-voudig Jeruzalembeeld. Halfweg die omstulping ontstaat een vlakke figuur, het zogenaamde magische 19-hexagram met zijn 19 getallenvelden en evenzovele stroken (recht en rond), een mathematisch unicum.5 Dat vlakke hexagram laat zich met behulp van een ‘genetische getallencode’ lineair weergeven. Die weergave is akoestisch te mobiliseren.6

Onderhavige film toont hoe één en ander oogt en klinkt, alsook wat dat oplevert (zoals gezegd). In de te verschijnen publicatie 'Formatorium Accousticum Vitum, Monadum en Quadrivium', waarop de film is gebaseerd, wordt één en ander tot in detail beschreven en bewezen.

Strader machine in werking

Noten

1.

John Worrell Keely (1837 - 1898). Amerikaans technicus en uitvinder; veelal werkend in Philadelphia.

2.

Zie voetnoot 3.

3.

Een Metoncyclus is (vrijwel minuutnauwkeurig) de duur van 19 jaar waarin zon, maan en aarde ten opzichte van elkaar hernieuwd in een gelijke positie treden. Deze periode behelst (ook weer bijna minuutnauwkeurig) 235 synodische maanmaanden. Twee Metoncycli representeren in de geesteswetenschap een echo van twee bijeen horende incarnaties van de mens, één als man en één als vrouw. Betreffende dubbele Metoncyclus tussen 1841 - 1879 representeert volgens Rudolf Steiner een reflectie op ’s mens zondeval in/uit het Paradijs. Hij spreekt ter zake van een tijd van (hernieuwde) ‘oorlog in de hemel’, een oorlog tussen de aartsengel Michael en de zijnen en de heer van de materie, Ahriman- Satan en zijn demonen. Deze laatsten werden tijdens en na die oorlog op aarde geworpen, 'in de hoofden en de harten van de mensen'.

Hiermee werd ’s mens mentale keuzevrijheid, ooit door Lucifer middels die Paradijsval voorbereid, geëffectueerd. Maar daarbij nam ook ’s mens ‘intellectuele zondeval’ een aanvang. Zo geldt de — dubbele — Metoncyclus als een voor de moderne tijd cruciaal tijdsbestek, met name als zij wordt gerelateerd aan de genoemde jaren en de daarop volgende tijden.

4.

Voor de Strader nevenapparaten existeert een soortgelijke sleutel, die hier echter buiten beschouwing blijft.

5.

De zogenaamde katrol van omstulping; in feite de synthese van de symbolen van de elementen vuur, lucht, water en aarde. De principes die tot de omstulping voeren — Rudolf Steiners inversesleutels — worden opgeleverd door de symbolen van de ethers, die met de genoemde elementen sporen.

6.

Ergo: te mobiliseren in de wereld van de vijfde dimensie in spiritueel bestek.