Huistempelarbeid — Ora et Labora

Filmfragment over huistempelarbeid

Huistempelarbeid

Hoeveel mensen — zo kan men zich afvragen —, en met name, hoeveel religieus-goedwillende mensen uit de westerse culturen, kunnen heden in staat worden geacht tot zowel een waarlijk belijden alsook een waarlijk praktiseren van het geloof in Christus, het geloof dat ooit het sterkst juist in die culturen werd gepredikt?

Een afnemend aantal. Zelfs een versneld afnemend aantal; zoveel staat wel vast. En — zo vraagt men zich verder af — waarom is dat zo gelopen? Wat is de precieze oorzaak van die ‘westerse’ religieuze onmacht?

Het is een open deur intrappen om vast te stellen dat het christendom als exoterische religie vandaag de dag geen adequate antwoorden weet te geven op de vragen die de moderne wetenschappen het christendom stelt. Dat christendom heeft in zijn ontwikkeling met die wetenschappen geen gelijke tred weten te houden. En zij moet nu vaststellen dat de ‘verborgen’ natuurkunde en biologie áchter de eertijdse gebeurtenissen van de geboorte van een God in het vlees, diens Kruisdood en snelle Opstanding uit die dood, met daaropvolgend de belevenis van het (nog onbegrijpelijker) Pinkstermysterie, geen relatie onderhouden met wat de hedendaagse evolutieleer en biochemie te berde brengen.

Bekijk filmfragment over Huistempelarbeid

Dit heeft geleid en leidt nog steeds sterker tot óf een simpele ontkenning van Christus en het christendom, óf tot een vorm van geloof in Christus als zijnde ‘een geloof op hoop van zegen’. Dat betreft dan een geloofsvorm die de heilige apostel Paulus laakte en verving door het postulaat van ‘een geloof in Christus als zijnde de zekerheid van een zaak die men niet zintuiglijk kan zien’.

Zulk een geloof bezitten heden weinigen. En van die weinigen kan nog maar een minimale fractie heden komen tot een daarbij aansluitende geloofspraktijk; de praktijk van een bewust beleefde toegang tot de wereld van de geest, om vervolgens in die wereld te komen tot enige vorm van handelen.

Huistempel beeld

Ter vervanging daarvan komt de huidige christen ‘die op hoop van zegen’ gelooft tot gepraktiseerde mensenmin (waar op zich niets mis mee is; integendeel); een mensenmin die Jezus de Christus overigens op ultieme wijze praktiseerde (als was Hij ‘de grote humanist’ bij uitnemendheid).

Deze vervangingspraktijk berust op een invulling van Christus’ liefdegebod op eenzijdige wijze, op een wijze die te zeer losstaat van het daaraan ten grondslag liggende ‘liefhebben van God boven alles’; een liefhebben dus, dat op zijn minst genomen verheven is boven alle twijfel. Bij een twijfelloos liefhebben van God — Christus — boven alles, stijgt de gewone — en broodnodige — mensenmin 'boven zichzelf uit' en voert dan tot een herkenning én duiding van iedere beminde medemens zijn unieke goddelijke oorsprong.

Ter zake dringt nu een derde vraag: Hoe komt het toch dat zoveel christenen Christus ontrouw worden of dat zijn geworden?

Het antwoord daarop is dat het christendom door innerlijke laksheid en onderlinge twisten — ingegeven door de Duivel (Lucifer) en de Satan (Ahriman) — op moderne fundamentele levensvragen geen antwoord weet te geven. Dat betreffen vragen als:

  • Hoe verhoudt het christendom zich tot de andere wereldgodsdiensten. Of, meer specifiek, hoe verhoudt zich het christelijke hoofdthema van ‘de goddelijke schuldvergeving’ tot het hoofdthema van ‘karma en reïncarnatie’ uit bijvoorbeeld de Hindoeïstische en de Boeddhistische religies?

  • Hoe verhoudt zich het goddelijke drievoudigheidsprincipe van het christendom (het principe van ‘God de Vader’, ‘God de Zoon’ en ‘God de Heilige Geest’) met het principe van ‘de vele goden’ uit voornoemde religies en met het monotheïstische karakter van bijvoorbeeld de Islam?

  • Hoe verhoudt zich de scheppingstheorie van het Bijbelboek Genesis met Darwins evolutietheorie? En hoe verhoudt zich de ‘biochemie van Christus’ Opstandingslichaam’ met de biochemie van mens en wereld zoals wij die kennen?

  • En, hoe verhoudt zich het christendom tot de mogelijkheid van menselijk leven op andere aardes?

Allemaal vragen die opdoemen vanuit de eerdergenoemde ingetrapte open deur.

Ten slotte stellen we als vierde vraag: Is er iets tegenover de neergang van het christendom te stellen?
Het antwoord is: ja.

Met behulp van een meer geesteswetenschappelijke oriëntering op het christendom — met name vanuit een herwaardering van de eerste grote christelijke kerk, namelijk de kerk van Mani, en de laatste uitlopers daarvan, het Rozenkruisersdom en de Antroposofie — is zoiets mogelijk.

‘Kennis’ maakt vrij. ‘Geesteswetenschappelijke kennis’ schenkt macht, namelijk de macht om ‘het goede te doen via zelfkennis’. Dat wil zeggen, dat men zich op die opgedane kennis bezint. Op een wijze zoals dat bijvoorbeeld beschreven is in de publicaties:

Huistempel beeld
  • Rudolf Steiner: ‘Hoe verkrijgt men bewustzijn op hogere gebieden?’;

  • Rudolf Steiner: ‘De wetenschap van de geheimen der ziel’;

  • Jan van Rijckenborgh: ‘De komende Nieuwe Mens’.

Zulk een bezinning dient, in de tijd bezien en in de tijd met strikte regelmaat te worden verricht. In de ruimte bezien dient zij te worden verricht in ‘een pássende ruimte’, bij sterke voorkeur in een zo te noemen christelijke huistempel. (Het aanhouden van huistempels was en is bij andere religies een normale, voor de hand liggende zaak.)

Dit filmfragment (van zes minuten, als fragment uit de film Formatorium Accousticum Vitum) toont een voorbeeld van wat wordt bedoeld.

Zouden enkelen duizenden mensen (al dan niet lid van een christelijk-religieuze organisatie) tot één en ander zijn te bewegen, dan zou dat, ons inziens, een zekere weder opbloei van het christendom met zich meebrengen. Een opbloei die logischerwijs begint met het vinden van de antwoorden op de eerder gestelde vragen.


Gedichten

STOF
Onder de grond bottelt
en ademt en wortelt
het. De stof bolt er op.
INDIA YOGI
Zijn blik verzacht zelfs dode dingen.
Ze dingen zachtjes naar zijn hand.
Hoe hang ik aan
dat onderkoelde branden.
AMERIKA - II
Geboren in Amerika,
die grote onderaardestad,
waar niemand je verwacht;
verloren in Amerika.
MONGOOLTJE
Zijn ogen kijken scheel naar binnen,
alsof hij moeitelozer mediteert
in ’t geestenrijk achter de zinnen
dan Tibetaan, Mongool of Indiër.
Hij schijnt een ieder te beminnen.
CONFLICT
Ik voel de neergesneeuwde gist
van een onopgelost conflict
verder en verder
indalen.
VAAS
De vaas van kristal
viel in tienduizend scherven.
Nu zien wij U overal
sterven.
GEBOORTEREDEN
Op aarde geboren.
Verraden, verloren.Maar ’t kwade bezworen
om U te behoren.
SCHEIDING
Wij raakten weer gescheiden.
De scheiding bracht gemis.
Ik ben gevierendeeld,
daar dit de tweede keer is.
SPIEGELBEELD
Gij draagt mij in Uw armen, en
in spiegelbeeld, ik U.
Geen derde kan daar ooit
iets aan veranderen.
AVONDLAND
Wij rezen op
uit het gewelf
van Egypte
en werden zelf
’t koninklijk paar.
RUSLAND
Weer gaan wij voort.
Nu met gevleugelde pas.
Wij wachten op anderen
bij iedere poort,
zoals onze voorbestemming was.
INITIATIEF
Dit is het grote initiatief:
Christus ik heb U lief.
VERWISSELING - II
Eens verrieden wij allen om één.
En moesten het leven verliezen.
Later verrieden wij één geliefd persoon, één om allen, en verdienden hetzelfde loon.
SWATOI
Ver weg ligt het land in ijs.
Bij nacht kruit het omhoog.
Het is er koud, nooit droog,
en vanaf hier de langste reis.
IN MEMORIAM R.S.
Ik beschik: straks schrik ik
tijdens ’t slapen wakker.
En de morgen daaropvolgend
schiet mij tussen zes en acht
te binnen wie hij is.
STERFKAMER - I
Betreden wij de Schreinerei
die in zijn balsemstaat gelaten is.
De wanden zijn verpurperd.
Er hangt verlatenis over een voorhangsel dat is gescheurd.
L.R.
Tempel van het midden,
veertig meter breed rozet,
straal intenser
dan de middag
die bij nacht verstert.
WEERWOLF
‘k Stam af van Faust.
Een had hij wat
met een publieke vrouw.
Het lot belastte mij
met beider zwakten.
SLAAPTABLET
Voel toch hoe zwaar dit weegt,
zonder gewicht.
Ik heb het ding niet nodig,
niet beslist.
SNEEUWWIT
Spiegeltje, spiegeltje
aan de wand,
waar is de koboldfamilie
die zich een maand
voor Sneeuwwit heeft vermand?

Nieuws

Filmpremière 12-2012
Op 21 december 2012 heeft de datum-gebonden filmpremière van de film Formatorium Accousticum Vitum in Wageningen plaatsgevonden.
Vorige    Volgende
Film Roosendaal 04-2013
Op 16 april 2013 is de film Formatorium Accousticum Vitum vertoond in een bioscoop in Roosendaal.
Vorige    Volgende
Film Wageningen 10-2013
Op 13 oktober 2013 is de film Formatorium Accousticum Vitum vertoond in een bioscoop in Wageningen.
Vorige    Volgende
Trailer beschikbaar 01-2014
Klik hier om de trailer van de film Formatorium Accousticum Vitum te bekijken!
Vorige    Volgende
Samenvoeging 05-2017
De websites van Munin Nederlander en Imagilogos zijn samengevoegd tot één gemeenschappelijke website.
Vorige    Volgende
Film Online 06-2017
De volledige film Formatorium Accousticum Vitum is heden hier online te bekijken!
Vorige    Volgende
Tassen 01-2017
Klik hier om de nieuwe rubriek met handgemaakte tassen te bekijken.
Vorige    Volgende
Imagilogos 06-2017
Klik hier om de achtergronden en het motief van Imagilogos te bekijken.
Vorige    Volgende
Biografie 06-2017
Een beknopte biografie van Munin Nederlander is hier beschikbaar.
Vorige    Volgende
Muziek 06-2017
Een deel van de muziekcomposities van Imagilogos zijn hier beluisteren.
Vorige    Volgende
Christelijke Tarot 06-2017
Imagilogos heeft een Christelijke variant van de Tarot uitgebracht die u hier kunt bekijken.
Vorige    Volgende
Handleiding 06-2017
De handleiding van de Christelijke Tarot van Imagilogos kunt u hier downloaden.
Vorige    Volgende
Contact 06-2017
Vragen aan Imagilogos? Klik hier om contact op te nemen met de vrienden van Imagilogos.
Vorige    Volgende
Contact 06-2017
Vragen aan Munin Nederlander? Klik hier om contact op te nemen met Munin Nederlander.
Vorige    Volgende
Christuskalender 05-2019
Imagilogos heeft een Christuskalender uitgewerkt. Klik hier voor meer informatie.
Vorige    Volgende